Konfigurujeme vlastní ústřednu s www rozhraním

V průběhu tohoto textu společně nakonfigurujeme ústřednu asterisk s www rozhraním FreePBX. Ke všemu si vystačíme pouze s prohlížečem. Lze říci, že tato varianta konfigurace je tou nejrychlejší, i když ne tolik průhlednou jako v případě konfigurace přímou editací souborů asterisku. Pro uživatele linuxu neznalého je tento způsob nastavování nejvhodnější. Výsledkem naší práce bude fungující telefonní ústředna se 2 (můžete i více) interními telefonními přístroji, nebo SW klienty (např. v domácnosti nebo ve firmě). Tuto ústřednu společně také připojíme k vašemu existujícímu účtu Odorik, čímž budete moci volat prakticky kamkoliv a přijímat hovory prakticky odkudkoliv. (Následující postup lze uplatnit v kombinaci s naší službou Coud 4smart.cz a ISO instalačním zdrojem telefonní ústředny Asterisk s webovým rozhraním FreePBX: SNG7-FPBX-64bit-1805-2

Co budeme potřebovat

 • Nejprve bude potřeba vytvořit nový virtuální server a to s pomocí šablony instalačního zdroje SNG7-FPBX-64bit-1805-2 na Cloud 4smart.cz. Tím získáte VoIP ústřednu Asterisk s www rozhraním, které dovoluje pohodlnou a rychlou správu. Přejděte proto na Cloud 4smart.cz a vytvořte nový server s pomocí uvedeného instalačního zdroje. Použijte VNC klienta (vzdálenou plochu) a projděte instalační proces. Přístupové údaje ke vzdálené ploše virtuálního serveru získáte v administraci služby Cloud.4smart.cz u konkrétního virtuálního serveru. Vzdálená plocha je chráněná heslem.
 • Po dokončení instalace prostředí telefonní ústředny je k dispozici webové rozhraní telefonní ústředny, které je dostupné zadáním IP adresy virtuálního serveru do Vašeho prohlížeče. Vzdálenou plochu již nebudete ke správě ústředny potřebovat. doporučujeme ji vypnout.
 • Dále bude třeba znát vaše vnitřní přihlašovací jméno v síti Odorik a s ním spojené heslo. Oba údaje zjistíte po svém přihlášení na stránkách http://www.odorik.cz v sekci 'návody a nastavení'. Zde postupně vyberte 'Volání z internetu' a 'Volání z libovolného SIP programu, VoIP telefonu či adaptéru'. Poznačte si údaje 'přihlašovací jméno' a 'heslo pro VoIP' a případně zkontrolujte, zda máte aktivní protokol SIP, jak ilustruje obrázek.

První spuštění virtuálního serveru

Do webového prohlížeče zadejte IP adresu virtuálního serveru, kde běží vaše ústředna. Syntaxe by měla být následující:

http://xxx.xxx.xxx.xxx

Webové rozhraní Vás nyní pravděpodobně vyzve k přihlášení. Budete proto potřebovat údaje zadané během instalace telefonní ústředny, tj. uživatelské jméno a heslo.

Po úspěšném přihlášení se Vám zobrazí přibližně tento obsah:

Konfigurujeme

Interní telefony

Začneme postupně. Nejprve vytvoříme nastavení pro dva interní SIP telefony (případně SW klienty), kterým přiřadíme čísla 201 a 202.

 • Klikněte vlevo na tlačítko 'Extensions'. Jako Device vyberte 'Generic SIP device' a klikněte na submit (odeslat).

Do těchto položek nastavte následující:

 • User Extension: 201
 • Display Name: Muj telefon1
 • secret: Sem zadejte smyšlené heslo, které se použije k přihlášení vašeho telefonu č.1. Doporučuji volit kombinaci číslic a písmen.

Situaci zachycuje následující obrázek:

Nastavení 1. telefonu uložíte stiskem tlačítka submit v dolní části stránky vašeho prohlížeče. Podobným způsobem vytvoříme konfiguraci pro druhý interní telefon:

 • User Extension: 202
 • Display Name: Muj telefon2
 • secret: Sem zadejte smyšlené heslo, které se použije k přihlášení vašeho telefonu č.2. Opět radno volit kombinaci číslic a písmen.

Tímto jsme dokončili zadání nastavení pro 2 interní telefony vaší ústředny. Oba telefony by měly mít navíc nastaveno jako výchozí 'type=friend'. Veškerá nastavení která se týkají vašich interních telefonů, si můžete zobrazit a případně editovat kliknutím na tlačítko v pravém horním rohu, které nese název jednoho z telefonů. Zde se mj. přesvědčíte, že volba 'type' je nastavena na hodnotu 'friend' a podobně hodnota 'host' je nastavena na 'dynamic'. U konfigurací obou telefonů si poznačte volby User Extension a secret, budete je potřebovat při nastavování vašich VoIP klientů, nebo VoIP telefonů. Provedené klíčové nastavení zachycuje další obrázek:

Propojení ústředny se sítí Odorik

Nyní nastavíme páteřní spoj (tzv. Trunk) vaší ústředny do sítě Odorik. To vám umožní realizovat odchozí volání na libovolné telefonní číslo a podobně i přijímat hovory z běžných telefonních čísel jiných operátorů.

 • Začněte kliknutím na tlačítko 'Trunks' vlevo a následně klikněte na 'Add SIP Trunk', jak ilustruje další obrázek:

POZN: Můžete si všimnout oranžového tlačítka 'Apply Configuration Changes' v horní části www rozhraní. Všechno, co jsme zatím společně udělali, je sice uloženo, ale asterisk zatím toto nastavení nepoužívá. Kliknutím právě na toto tlačítko se změny přenesou do asterisku. V našem případě bude stačit, když si ono potvrzení konfigurace necháme nakonec. Pokud ale chcete průběžně testovat, nic tím nezkazíte, když provedené změny občas potvrdíte jako platné.

 • Po kliknutí na 'Add SIP Trunk' , vyplňte postupně následující uvedené položky:

Název páteřního spoje do sítě Odorik:

 • Trunk Name: Odorik

V paketech odchozích hovorů uvedeme jako zdroj číslo, které odpovídá přihlašovacímu jménu v síti Odorik. Tuto hodnotu jste získali na stránkách http://www.odorik.cz postupem uvedeným nahoře. Použijte ji místo mnou uvedené '123456'. Případná chyba v tomto údaji by znemožnila provádět odchozí volání:

 • Outbound Caller ID: 123456

Odchozí hovory z vaší ústředny povolíme pouze pro 'známé' telefony, tedy pouze pro námi výše definované s čísly 201 a 202. Pro všechny ostatní bude použití tohoto Trunku zakázané:

 • CID Options: Block Foreign CIDs

Sekci 'Dialed Number Manipulation Rules' můžete ponechat bez obav prázdnou. Nicméně jsem se rozhodl, že vám alespoň naznačím, k čemu slouží. Pokud byste přidali následující pravidlo tak, jak naznačuje syntaxe FreePBX ve vašem prohlížeči, nestane se nic zásadního. Asterisk pouze před každé 9-místné číslo, které začíná číslem v rozsahu [2-9], přidá prefix 00420. Takže číslo volajícího, které v závěru putuje v paketech přes síť Odorik, je v mezinárodním tvaru.

(00420) + | NXXXXXXXX

POZN.: Pravidla v sekci 'Dialed Number Manipulation Rules' neříkají, pro jaká čísla bude použit Trunk do sítě Odorik. Takovým pravidlům se budeme věnovat později. Uvedená pravidla manipulují s číslem volaného a upravují ho na požadovaný tvar. Z ústředny pak v paketech putuje již případně upravené číslo volaného. Pokud bychom nyní volali například číslo v mezinárodní podobě, nebylo by takové číslo při komunikaci s Odorikem modifikováno, protože pro něj není uvedeno žádné pravidlo. Použilo by se proto tak, jak bylo vytočeno.

Vše opět shrneme screenshotem mého prohlížeče, což by mělo odstranit případné nejasnosti:

 • V sekci 'Outgoing Settings' dále vyplňte následující:

Název páteřního spoje:

 • Trunk Name: odorik
 • Do textboxu 'PEER Details' napište následující, přičemž místo uvedené hodnoty vedle 'username' zadejte vaše přihlašovací jméno do sítě Odorik. Podobně místo uvedené hodnoty vedle 'secret' zadejte vaše přihlašovací heslo do sítě Odorik. Jde opět o ty samé hodnoty, které jste získali postupem v úvodu tohoto textu, ze stránek http://www.odorik.cz.
host=sip.odorik.cz
username=123456
secret=tajneHeslo
type=peer
insecure=invite

Příklad vyplnění 'Outgoing Settings' je uveden na dalším obrázku. Tímto jsme vyřešili odchozí hovory z Trunku vaší ústředny. Současně jsme ale také vyřešili chování Trunku pro příchozí hovory. Může za to nenápadné nastavení 'insecure=invite', které říká, že není třeba se autentizovat pro příchozí hovory.

Velmi důležité je, aby vaše ústředna byla trvale zaregistrovaná do sítě Odorik. Jen tak bude fungovat správně. Registraci zajistíme nastavením 'Register String' v sekci 'Registration', která následuje za 'Incoming Settings'. Opět bude třeba použít vaše přihlašovací jméno a heslo do sítě Odorik. Řetězec má tento obecný tvar:

vase_uzivatelske_jmeno:vase_heslo@sip.odorik.cz/*vase_uzivatelske_jmeno
 • Jednotlivé části tedy nahraďte, podobně jako na následujícím obrázku:

 • Zbývá uložit konfiguraci kliknutím na tlačítko 'Submit Changes' v dolní části stránky.

Odchozí hovory z ústředny

V tento okamžik máme nakonfigurovány interní telefony s čísly 201 a 202 a také jeden páteřní spoj pro volání mimo ústřednu. Zatím jsme ale nedefinovali, kdy tento páteřní spoj použijeme, tedy pro jaká čísla. Je jasné, že pokud by interní telefon s číslem 201 vytočil interní telefon 202, nebyl by hovor navázán přes trunk, ale lokálně. Pokud byste nyní konfiguraci uložili (kliknutím na 'Apply Configuration Changes') a vytočili libovolné jiné telefonní číslo (např. číslo vašeho mobilu), hovor by byl ukončen, protože vaše ústředna zatím neumí obsloužit jiná čísla. Použít nastavený Trunk by ji vlastně vůbec nenapadlo. Nyní proto nadefinujeme, pro jaká čísla při odchozím volání bude použit již nakonfigurovaný Trunk.

 • Klikněte na tlačítko 'Outbound Routes' vlevo.

V sekci 'Route Settings' vyplňte do položky 'Route Name' pojmenování pro tuto skupinu pravidel, například jen „odchozi“:

 • Route Name: odchozi

V sekci 'Dial patterns that will use this route' postupně vytvořte tato 4 pravidla. Použiji opět syntaxi, kterou naznačuje FreePBX:

() + | [*XXXXXX / ]
() + | [1XX / ]
() + | [NXXXXXXXX / ]
() + | [00XXXXXXXXXXXX / ]

Vyplnili jste tedy pouze a ve všech případech sloupec match_pattern.

 • V sekci 'Trunk sequence for Matched Routes' vyberte u čísla '0' Odorik.
 • Uvedené změny uložte kliknutím na 'Submit Changes'.

Pokud byste nyní změny potvrdili jako platné (kliknutím na 'Apply Configuration Changes'), budete moci již bez problémů realizovat odchozí volání. Pravidla, která jsme nyní definovali, říkají, pro jaká telefonní čísla bude použit nastavený Trunk vaší ústředny. Jmenovitě se tedy jedná o čísla:

 • začínající znakem '*' a 6 číslicemi [0-9], tj. hovory v sítí Odorik
 • začínající '1' o celkové délce tří číslic, jde o volání na linky 150, 155, 158, …
 • začínající prvním číslem v rozsahu [2-9] o celkové délce devíti číslic - volání v rámci ČR, např. 776123456
 • začínající číslicemi '00', tj mezinárodní hovory ve znění '00' + kód země + účastnické číslo volané stanice.

Vše podstatné zachycuje přiložený obrázek:

Příchozí hovory

Poslední důležitou vlastností, kterou očekáváme, je schopnost přijímat hovory z Trunku. Předpokládejme, že chceme, aby při příchozím hovoru na naši ústřednu zvonily všechny telefony (v našem případě 2). Pro tento účel musíme nadefinovat tzv. vyzváněcí skupinu, angl. 'Ring Groups':

Ring Groups

 • Klikněte vlevo na tlačítko 'Ring Groups'

Postupně vyplňte následující:

 • Ring Group Number: 600
 • Group Description:: prichozi
 • Ring Strategy: ringall
 • Ring Time: 30
 • Postupně přidejte oba interní telefony kliknutím na Extension Quick Pick
 • Announcement: none
 • Play Music On Hold?: Ring
 • V sekci 'Destination if no answer' nastavte Terminate Call a vyberte Busy, případně Hangup

Takováto skupina s uvedeným nastavením zajistí vyzvánění všech interních telefonů současně po dobu 30s. Pokud do té doby žádný interní telefon hovor nepřijme, ozve se buďto tón 'obsazeno', nebo se zavěsí (viz. vaše poslední volba). Uvedená skupina má své vlastní interní telefonní číslo 600. Při volání na toto číslo vyzvání všechny interní telefony vaší ústředny. To se může hodit, pokud potřebujete mluvit s kýmkoliv, kdo má přístup k některému internímu telefonu vaší ústředny.

Směrování příchozích hovorů

Zbývá zajistit, aby všechny příchozí hovory z Trunku směřovaly na vytvořenou skupinu.

 • Klikněte vlevo na 'Inbound Routes' a postupně nastavte:
 • V sekci 'Add Incoming Route' nastavte položku Description: prichozi_hovory
 • V sekci 'Set Destination' vyberte Ring Groups a hodnotu prichozi <600>
 • Uložte kliknutím na 'Submit'

Testujeme

Proveďte reload nového nastavení vaší ústředny kliknutím na 'Apply Configuration Changes' v horní části webového rozhraní.

Tím je nastavení vaší ústředny hotové. Pokud budete potřebovat, zde je pár rad, jak nastavit SW klienta, nebo VoIP zařízení Linksys. Mohou vám ušetřit čas. Prezentovaná konfigurace je jedna z těch jednodušších. Ty komplexní můžete svěřit nám (podpora[zav.]4smart.cz), rádi vám pomůžeme.

Zpět na přehled Wiki

 
konfigurujeme-ustrednu-s-www-rozhranim.txt · Poslední úprava: 2020/07/10 09:31 autor: root