Základné Príkazy Operačného Systému Linux

Na tejto WIKI stránke sa nachádzajú najpoužívanejšie príkazy systéme linux (UNIX). Mohol by som povedať z pohľadu bežného použivateľa.

Vo väčšine prípadok môžte použiť aj [prikaz] –help alebo man [prikaz]

 • alias

príkazom sa vytvori prezývka alias l='ls -l'

Nastavíme bežnú slovenskú klávesnicu, známu ako QWERTZ.

alias sk='setxkbmap sk'

 • bg

príkaz spusti pokračovanie pozastaveného procesu na pozadí bg [uloha]

 • cat

príkaz cat vypíše súbory na obrazovku cat [subor1 subor2…]

 • cd

príkazom cd sa prepíname medzi adresármi

aktuálny adresár zistíme po zadaní pwd

príklad

cd~ domovský adresár užívateľa
cd / koreňový adresár
cd cesta zmena aktuálneho adresára
cd.. o jednu úroveň vyššie
 • chgrp

príkazom chgrp meníme skupinu vlastníkov adresarovej položky

príklad: chgrp -c

-c vypisuje sa informácia o zmene skupiny vlastníka (ak k nej došlo)
-f výpis chybových hlásení
-v výpis o každej spracovávanej položke
-r rekurzívne spracovanie (aj podadresare)
 • chmod

príkazom chmod meníme prístupové práva adresárovej položky

Napríklad ↓

chmod 760 adresar - zmena v celom adresári
alebo
chmod 760 subor => rwxrw----

**práva pre súbor**
r - (read) súbor je dovolené čítať
w - (write) do súboru je dovolené písať
x - do adresára je možné vstúpiť

**práva pre adresár**
r - je povolený výpis obsahu adresára
w - je povolene vytvárať a rušiť súbory v adresári
x - do adresára je možne vstúpiť (napr. cd adresár)
 • chown

príkazom chown meníme vlastníka a skupinu vlastníkov adresárov, prepínače ako u chgrp

 • cp

príkazom cp kopírujeme súbory, cp odkiaľ kam

 • date

príkazom získavame systémový dátum a čas

 • df

príkazom df zisťujeme obsadenú a voľnu diskovú kapacitu

 • du

príkaz du oznámi diskovú kapacitu alokovanú súbormi, adresármi atď.

príklad: du -a

-a kapacita sa vypisuje pre súbory
-c celková kapacita získaná súčtom jednotlivých kapacít
-k veľkosť v kilobytoch
 • fg

príkaz umiestni úlohu do popredia fg [uloha]

 • find

príkaz find je určený na prehľadávanie súborov v stromovej štruktúre find [cesta][vyraz]

 • groups

príkaz groups vypisuje mena všetkých skupín, do ktorých užívateľ patri

 • head

príkaz head vypíše začiatok súboru head[subor…]

 • help

vypíše napovedy k zabudovanému príkazu help vzorka cp –help

 • hostname

zisti a nastaví meno počítača

 • id

vypíše sa skutočne a efektívne UID GID a zoznam skupín užívateľa

 • jobs

príkazom jobs vypisujeme aktuálny stav úloh

 • kill

príkazom kill posielame špecifikovaným procesom zadaný signál kill [-signal] [{pid, uloha}…]

 • let

príkaz vyčísli aritmeticky vyraz let argument [argument…]

 • ln

príkazom ln vytvárame tvrde odkazy, alebo symbolické odkazy (-s) ln [-s] zdroj ciel

 • logname

príkaz vypisuje meno užívateľa, ktorý príkaz spustil

 • logout

odhlásenie sa zo systému

 • lpm

príkaz na rušenie tlače

 • lpq

prezeranie fronty na tlač lpq cislo job-u

 • lpr

príkaz na tlače lpr subor

 • ls

príkazom ls sa vypisujú adresárové informácie

ls -a vypíšu sa všetky súbory
ls -l dlhy tvar vypisu
 • mailq

rada na poštu

 • man

manuálové stránky (help) man príkaz

 • mc

nadstavba OS Linux (niečo ako Norton Commander v MS DOS-e) mc -b

 • mkdir

príkazom mkdir vytvárame adresár

 • more

filter pre prezeranie textových súborov more súbor

 • mv

príkazom mv premenovávame alebo presúvame súbory alebo adresáre

 • newgrp

zmena skupiny užívateľa (užívateľovi musí byt tato skupina povolená) newgrp skupina

 • nohup

príkazom nohup sa spúšťa program tak, že je odolný voči signálu SIGHUP

 • pwd

príkaz vypíše aktuálne nastavenie bežného adresára

 • rm

príkazom rm rušíme súbor alebo adresár vrátane podadresarov (-r) rm subor

 • rmdir

príkazom rmdir rušíme prázdne adresáre

 • set

vypíše zoznam premenných a ich obsah

 • source

zo zadaného súboru sa v aktuálnom shelli načítajú a vykonajú príkazy source subor

 • tail

príkaz tail vypíše koniec súboru tail [subor…]

 • times

príkaz times vypíše súčet časov strávených v užívateľskej a systémovej fáze shellom a procesmi v nom spustenými

 • touch

vytvori súbor s nulovou dlžkou

 • traceroute

zisti cestu packetu traceroute cesta

 • umask

príkazom sa nastaví implicitný formát masky pre prideľovanie prístupových prav vytváraným objektom (súbor, adresár)

umask 022 => rwxr-xr-x
(nastavujeme to, čo sa nemá nastaviť umask 022  <=>  chmod 755)
 • unalias

príkaz unalias odstraňuje prezývky

unalias [-a] [meno]  voľbou -a sa odstránia všetky prezývky
 • uname

príkaz vypisuje informácie o systéme (-a)

 • unset

odstránenie premenných z prostredia premenných

 • users

príkaz vypisuje mena všetkých užívateľov aktuálne prihlásených do systému

 • vi

príkazom vi spustíme textový editor vi vi súbor editovanie nového alebo starého súboru

 • wc

príkaz wc predá na štandardný výstup počet bytov, slov a riadkov v súbore wc [-clw] [subor…]

 • whereis

nájde súbor aj s cestou (locate) whereis pokus.txt.prvy

 • who

príkaz who oznámi, kto je prihlásený do systému who: užívateľské meno terminal čas prihlásenia vzdialený počítač alebo X display

 • whoami

príkazom whoami vypisujeme efektívne meno užívateľa, ktorý príkaz spustil

 • wget

príkazom stiahneme vzdialený súbor do aktuálneho adresára wget http://...

 • unzip

príkazom rozbalíme do aktuálneho adresára zabalený súbor unzip súbor

 
zakladni_prikazy_os_linux.txt · Poslední úprava: 2011/08/31 15:51 autor: tino77